𐌻𐌹𐌿𐌱𐌰 β€’πŒ±β€’/Liuba II

πŒ°π„ π…πŒΉπŒΊπŒΉπ€πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°, 𐍃𐍉 π†π‚πŒΉπŒΎπ‰ πŒ΄πŒ²πŒΊπŒ΄πŒΉπŒΊπŒ»π‰π€πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°

𐌻𐌹𐌿𐌱𐌰 πƒπŒ° πŒ°πŒ½πŒΈπŒ°π‚ (? - β€’π‡πŒ²β€’) π…πŒ°πƒ π…πŒΉπƒπŒΏπŒ²πŒΏπ„πŒ°πŒ½πŒ΄ πŒΈπŒΉπŒΏπŒ³πŒ°πŒ½πƒ π†π‚πŒ°πŒΌ 𐌸𐌰𐌼𐌼𐌰 πŒΎπŒ΄π‚πŒ° β€’π‡πŒ°β€’.