𐌻𐌹𐌿𐌱𐌰 β€’πŒ°β€’/Liuba I

πŒ°π„ π…πŒΉπŒΊπŒΉπ€πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°, 𐍃𐍉 π†π‚πŒΉπŒΎπ‰ πŒ΄πŒ²πŒΊπŒ΄πŒΉπŒΊπŒ»π‰π€πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°

𐌻𐌹𐌿𐌱𐌰 πƒπŒ° π†π‚πŒΏπŒΌπŒ° (? - β€’π†πŒΏπŒ±β€’) π…πŒ°πƒ π…πŒΉπƒπŒΏπŒ²πŒΏπ„πŒ°πŒ½πŒ΄ πŒΈπŒΉπŒΏπŒ³πŒ°πŒ½πƒ π†π‚πŒ°πŒΌ 𐌸𐌰𐌼𐌼𐌰 πŒΎπŒ΄π‚πŒ° β€’π†πŒΎπŒ·β€’.